Bilgi Toplumu Hizmetleri ve KVKKGeri Dön

ŞİRKET BİLGİLERİ

Hukuki Statüsü

Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat

T.C. Kanunları

Merkez Adresi ve Fiili Yönetim Merkezi Adresi

Merkez Adresi:

Gaziosmanpaşa OSB Mh. 7. Cd. Ekosinerji Blok No:17-19A İç Kapı No:1 Altıeylül / Balıkesir

Yönetim Adresi:

İstasyon Mah. Güney Yanyol Cad. No: 78 Gebze / Kocaeli

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı: Tarık Can AKBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Tunahan AKBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi: Yasin ÇAKAR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) Kapsamında Bilgilendirme

Aşağıdaki metin ile EKOS Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’nin müşterilerine ve çalışanlarına karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülükleri ve gizlilik politikası ayrıntılı olarak duyurulması amaçlanmıştır.

Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken yöntemleri belirlemektedir. KVKK gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve rızanızı alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda;

1. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir.

2. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işleme amaçları dahilinde kişisel verileriniz, EKOS Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’de kayıtlarınızın oluşturulması, EKOS Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’nin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, EKOS Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’nin etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile müşterilerine veya çalışanlarına özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, EKOS Teknoloji ve Elektrik A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile ürün ve hizmetlere yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ise,  toplanan kişisel verilerinizin, örneğin ;  isminiz, posta adresiniz, e-posta adresiniz ve size ait diğer bilgilerin EKOS Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’nin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nun  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirlenmiştir.

4. Yukardaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel bilgileriniz işlenirken ve saklanırken, hizmet sağlayıcılar dahil olmak üzere veri sorumlularımız Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uymakla yükümlüdür. Sunucularımızda saklanan kişisel verilerinizi, kanunların yetkili kıldığı mercilerce talep edilmesi halinde, saklanan veri ve söz konusu veriye ilişkin gerekli tüm bilgilerle birlikte gecikmeksizin talepte bulunan merciye sağlamakla yükümlüyüz. Kişisel verilerinizi pazarlama amaçlarıyla üçüncü şahıslarla asla paylaşmayacağımızı, satmayacağımızı veya vermeyeceğimizi taahhüt ederiz.

5. Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen hükümler gereği veri sorumlusu olan şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin kullanımına dair sorularınız iletmek ve bilgilerinizin kaydedilmesi için vermiş olduğunuz izninizi iptal edebilmek üzere bizimle info@ekoselectric.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

EKOSinerji NFC Yazılımı Download

ekosinerji.nfc